Jednatel Technologického inovačního centra s.r.o. (TIC)

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
13. 5. 2019

Zlínský kraj a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašují výběrové řízení:

Název pracovní pozice Jednatel Technologického inovačního centra s.r.o. (TIC)
Popis pozice
 • je zodpovědný za celkové řízení TIC po stránce strategické, obchodní, provozní, personální, finanční a projektové;
 • jednatel je statutárním a výkonným orgánem TIC, je odpovědný valné hromadě TIC;
 • jednatel je nadřízen všem zaměstnancům TIC;
 • podporuje realizaci aktivit a projektů naplňujících Regionální inovační strategii Zlínského kraje a její akční plány;
 • zodpovídá za řádnou péči o svěřený majetek (včetně budovy č. 23);
 • zajišťuje kontakty s klienty a dalšími partnery, propojuje relevantní subjekty podílející se na vytváření příznivého inovačního prostředí ve Zlínském kraji.
Místo výkonu práce Zlín
Požadavky: Podmínkou:

 • VŠ vzdělání min. v magisterském studijním programu;
 • znalost anglického jazyka na úrovni min. B2;
 • občanská a trestní bezúhonnost;
 • praxe ve vedoucí pozici min. 2 roky;
 • znalost legislativního prostředí a orientace v procesech týkajících se fungování s.r.o.;
 • zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení;
 • samostatnost, flexibilita, loajalita;
 • prokazatelné komunikační, organizační a reprezentační schopnosti, schopnost aktivního jednání na mezinárodní úrovni;
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office);
 • odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti, vyjednávací schopnosti;
 • ŘP sk. B.

Výhodou:

 • praxe v průmyslu a/nebo aplikovaném či akademickém výzkumu a/nebo v podpůrné inovační infrastruktuře (např. podnikatelské inkubátory, technologické parky, inovační centra apod.);
 • povědomí o fungování regionální samosprávy;
 • zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje a podpory podnikání a inovací;
 • znalost podnikatelského a výzkumně-vývojového prostředí ve Zlínském kraji;
 • znalost podpůrných programů v ČR a EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
 • dobrá znalost dalšího cizího jazyka.
K přihlášce je nutné připojit:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklad o dosažených jazykových dovednostech,
 • motivační dopis,
 • vlastní stručný koncept řízení společnosti TIC, obsahující klíčové rozvojové cíle a vizi jejich naplnění, v rozsahu max. 5 stran formátu A4.

Odměna jednatele: 65.000 Kč/měsíc.

Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení, na základě usnesení Valné hromady společnosti TIC (předpoklad 1. 7. 2019, nebo dle dohody)

Lhůta k podání přihlášky:

Přihlášku v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte poštou nebo doručte osobně nejpozději do 31. května 2019 do 12:00 hodin na adresu:

Zlínský kraj
Odbor Kancelář ředitele
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Tř. T. Bati 21
761 90  Zlín

Zalepenou obálku označte: „NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JEDNATEL TIC“.

K osobnímu pohovoru bude na základě zaslaných podkladů pozváno max. 5 nejvhodnějších uchazečů. Termín pohovorů: začátek června 2019.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu, a to kdykoliv v jeho průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“)

 1. Správce osobních údajů:  Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20, telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku
 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku, poverenec.oou@kr-zlinsky.cz
 3. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na pozici Jednatel Technologického inovačního centra s.r.o. (TIC)
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že:
  1. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení,
  2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení.
 5. Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.), kontaktní údaje (telefon, e-mail).
 6. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 7. Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.
 8. Máte právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  3. požadovat omezení jejich zpracování,
  4. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  5. podat stížnost u dozorového orgánu.
 9. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram