Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zařazení do databáze zájemců o zaměstnání na UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 70883521, se sídlem T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, ID schránky ahqj9id, (dále jen „UTB“), zřizuje prostřednictvím webových stránek databázi zájemců o zaměstnání. Aby však UTB mohla osobní údaje zájemců o zaměstnání zpracovávat, je nutné, aby jí k takovému zveřejnění dal zájemce o zaměstnání na UTB souhlas.

Souhlas vyjádříte tak, že zaškrtnete políčko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Tímto udělujete UTB jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na webových stránkách UTB, v sekci Ochrana osobních údajů - Zásady ochrany osobních údajů - zpracování osobních údajů zájemců o zaměstnání na UTB ve Zlíně.

Osobní údaje bude UTB zpracovávat s přihlédnutím ke kategorii zaměstnání, o které má zájemce zájem, po dobu 2 let. Berete na vědomí, že s blížícím se koncem uvedené doby můžete být dotázán/a, zdali si i nadále přeji zůstat zařazen/a v databázi zájemců o zaměstnání, a zdali k tomuto zpracování poskytnete ve prospěch UTB nový souhlas.

Berete dále na vědomí, že zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Berete na vědomí, že uvedený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Berete rovněž na vědomí, že odvoláním souhlasu nebudete být moci nadále zařazen/a do databáze zájemců o zaměstnání na UTB.

Zároveň potvrzujete, že jste byl/a poučen/a:

  • o tom, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné;
  • o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu;
  • odvolání souhlasu můžete realizovat zasláním emailu na: kariera@utb.cz
  • o svém právu na výmaz osobních údajů, pokud dochází ke zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jste také poučen/a o tom, že tato svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, doručením žádosti na elektronickou adresu dpo@utb.cz nebo zaslat na adresu: UTB, pověřenec pro ochranu osobních údajů, nám. TGM 5555, 760 01  Zlín.

Případně můžete podat stížnost na zpracování tohoto osobního údaje rovněž prostřednictvím pověřence na ochranu osobních údajů dpo@utb.cz, ev. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00.

Souhlas je účinný od data jeho elektronického udělení.

Více informací o ochraně osobních údajů na UTB najdete zde.

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram