+420 576 033 048

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Velká Británie

Délka mobility:         3 měsíce

 

Náplň práce/popis mobility:

Marketingové strategie; výzkum marketingové, prodejní a provozní výkonnosti; emerging markets, manažerské rozhodování.

 

1.  Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.  Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

 

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

·  Post-doc působící v oblasti marketingu do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu).

·  Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti marketingových strategií

·  Profesní životopis s motivačním dopisem

·  Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum

·  Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus

·  Profesní životopis mentora

·  Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce

·  Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

·  Mobilita bude zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději v průběhu měsíce srpna 2022.

·  Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.

·  Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu

·  Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

 

Nabízíme:

·  Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze

·  Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí

·  Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací

·  Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB – Velká Británie“ na personální odbor na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 27. července 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Fakultě technologické UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – JUNIOR

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Itálie

Délka mobility:          3 měsíce

Náplň práce/popis mobility:

Výzkumná činnost v oblasti vzájemných vztahů mezi zpracováním, strukturou a vlastnostmi polymerních materiálů a směsí.

Pracovník, který chce absolvovat mobilitu, musí odůvodnit potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována, mimo jiné na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci mobility včetně popisu vazby na výzkum prováděný výzkumným pracovníkem před realizací mobility. Na pracovníka jsou kladeny následující požadavky.

Požadavky:

- Ukončené VŠ vzdělání ve studijním oboru inženýrství polymerů min. v magistersterském stupni studia doložené kopií VŠ diplomu;

- Ph.D. student technického oboru se zaměřením na strukturu a vlastnosti polymerů (doloží doporučení školitele a potvrzení o studiu) nebo post-doc působící v oblasti polymerního inženýrství do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu);

- předchozí zkušenost s přípravou a charakterizací polymorfních polymerních systémů;

- pracovní nasazení, morální bezúhonnost, schopnost samostatné odborné práce;

- doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou (Memorandum) - souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 3 měsíce);

- doložení způsobilosti zahraničního mentora (výpočet H-indexu (min 8,5); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus) vč. profesního životopisu mentora;

- odborný životopis v angličtině doplněný o motivační dopis;

- vynikající znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, řešení zahraničních projektů, účast na zahraničních konferencích apod.);

- stručný popis zamýšlených vědeckých aktivit a harmonogram mobility (3 měsíce);

- jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci;

- mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději však v průběhu měsíce září 2022;

- po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%;

- během návratové fáze prezentace výsledů formou semináře/ workshopu;

- spolupráce s finančním manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva na plný úvazek po dobu trvání mobility v délce 3 měsíce, v rámci návratové fáze úprava této smlouvy dle domluvy;

·         finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí;

·         spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací;

·         získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňuje všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou "VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - JUNIOR UTB - Itálie" na oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 29. 7. 2022.

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro Fakultu multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Výzkumný pracovník – senior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země: Polsko

Délka mobility: 3 měsíce

Náplň/ Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu. Pracovník bude součástí výzkumného týmu ve výzkumném týmu dr hab. Magdaleny Grzybowske, prof. ASP se zaměřením na aplikaci přeshraničních vazeb mezi designem a volnou uměleckou tvorbou.

1.  Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.  Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Požadavky:                                           

Výzkumným pracovníkem – seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D., doc. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility se zaměřením na multimédia a design.

Nabízíme:

Předpokládaný termín zahájení mobility:               září 2022

Předpokládaný termín ukončení mobility:           listopad 2022

Kontakt:

 Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 27. 7. 2022 na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz. U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FMK– SENIOR OP VVV“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Fakultě technologické UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – JUNIOR

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Francie

Délka mobility:          3 měsíce

Náplň práce/popis mobility:

Výzkumná činnost v oblasti řízení struktury polymorfních polymerních materiálů a směsí. Vliv nadmolekulární struktury na fotodegradační procesy a životnost těchto materiálů vystavených UV-světlu.

Pracovník, který chce absolvovat mobilitu, musí odůvodnit potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována, mimo jiné na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci mobility včetně popisu vazby na výzkum prováděný výzkumným pracovníkem před realizací mobility. Na pracovníka jsou kladeny následující požadavky.

Požadavky:

- Ukončené VŠ vzdělání ve studijním oboru inženýrství polymerů min. v magistersterském stupni studia doložené kopií VŠ diplomu;

- Ph.D. student technického oboru se zaměřením na strukturu a vlastnosti polymerů (doloží doporučení školitele a potvrzení o studiu) nebo post-doc působící v oblasti polymerního inženýrství do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu);

- předchozí zkušenost s přípravou a charakterizací polymorfních polymerních systémů;

- pracovní nasazení, morální bezúhonnost, schopnost samostatné odborné práce;

- doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou - souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 3 měsíce);

- doložení způsobilosti zahraničního mentora (výpočet H-indexu (min 8,5); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus) vč. profesního životopisu mentora;

- odborný životopis v angličtině doplněný o motivační dopis;

- vynikající znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, řešení zahraničních projektů, účast na zahraničních konferencích apod.);

- stručný popis zamýšlených vědeckých aktivit a harmonogram mobility (3 měsíce);

- jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci;

- mobilita musí být bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději však v průběhu měsíce září 2022;

- po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%;

- během návratové fáze prezentace výsledů formou semináře/ workshopu;

- spolupráce s finančním manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva na plný úvazek po dobu trvání mobility v délce 3 měsíce, v rámci návratové fáze úprava této smlouvy dle domluvy;

·         finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí;

·         spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací;

·         získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB - Francie“ na oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 10. července 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut
Centrum polymerních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/ vědecká pracovnice se zaměřením na Zpracování polymerních systémů pomocí pokročilých 3D tiskových technik a elektrospiningu na Univerzitním institutu, UTB ve Zlíně.

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: červenec 2022 případně dle dohody
Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní smlouva: na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 23. 6. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit stručný strukturovaný životopis, stručnou charakteristiku dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží a doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení), sken/ kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz).

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum polymerních systémů

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Univerzitním institutu pro Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Slovensko

Délka mobility:          3 měsíce

 

Náplň práce/popis mobility: Mobilita bude probíhat na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v oblasti Modifikace elektrochemických povrchů

 

1.      Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.      Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

 

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

·         Post-doc působící v oblasti chemie a technologie materiálů do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu).

·         Předchozí zkušenost s výzkumem ve výše uvedené oblasti.

·         Profesní životopis s motivačním dopisem

·         Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum

·         Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus

·         Profesní životopis mentora

·         Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce

·         Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

·         Mobilita bude zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději v průběhu měsíce září.

·         Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.

·         Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu

·         Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze

·         Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí

·         Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací

·         Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB - Slovensko“ na oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 20. května 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum polymerních systémů

Rektor UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

na Univerzitním institutu pro Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

 

Cílová země:             Slovensko

Délka mobility:          3 měsíce

 

Náplň práce/popis mobility: Mobilita bude probíhat na Slovenské akademii věd v Bratislavě v oblasti studia elektronických vlastností tenkých polymerních a nanokompozitních vrstev

 

1.      Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.      Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

 

Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:

·         Post-doc působící v oblasti chemie a technologie materiálů do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) případně student doktorského programu (doklad o studiu).

·         Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti tenkých vrstev.

·         Profesní životopis s motivačním dopisem

·         Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum

·         Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu - min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus

·         Profesní životopis mentora

·         Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce

·         Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility.  Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

·         Mobilita bude zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději v průběhu měsíce září.

·         Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.

·         Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu

·         Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze

·         Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí

·         Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací

·         Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry

 

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB - Slovensko“ na oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 15. května 2022.

 

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PROJEKT-1-1024x227.jpg.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro Fakultu aplikované informatiky UTB ve Zlíně

 

Výzkumný pracovník – junior

pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“

Cílová země: Chorvatsko

Délka mobility: 3 měsíce

Náplň/ Popis mobility:

Mobilita bude probíhat na Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, Department of Structural Mechanics and Design, University of Split, Chorvatsko. Pracovník bude součástí výzkumného týmu Structural Design se zaměřením na „výzkum tepelně aktivovaných mechanismů v kompozitech“.

1.         Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.

2.         Dále předloží plán/stručný popis výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.

Požadavky:                                           

·         Ukončené VŠ vzdělání v oblasti strojírenství nebo materiálových věd min. v magisterském stupni studia. Výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájení mobility se zaměřením na teplotní odolnost polymerních materiálů.

·         Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – souhlasné stanovisko zahraničního mentora s realizací a programem stáže včetně souhlasu s její délkou a strukturou (celkem 3 měsíců).

·         Doložení způsobilosti zahraničního mentora: výpočet H-Indexu (min. 8,5); podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele nebo publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus.

·         Odborný životopis v angličtině.

·         Dobrá znalost angličtiny vyplývající z životopisu (stáže, odborné články v angličtině, účast na zahraničních konferencích apod.).

·         Harmonogram mobility.

·         Mobilita musí být zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí.

·         Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců zaměstnán na FAI UTB ve Zlíně ve výši úvazku min 10 %.

·         Během návratové fáze prezentace výsledků formou semináře/workshopu.

·         Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting.

 

Nabízíme:

·         Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 3 měsíců.

·         Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí.

·         Spolupráce s významnou zahraniční výzkumnou organizací.

·         Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry.

 

Předpokládaný termín zahájení mobility:               červen 2022

Předpokládaný termín ukončení mobility:           září 2022

 

Kontakt:

Písemné přihlášky s profesním životopisem včetně dokumentů dle výše uvedených požadavků zasílejte do 20. 5. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz. U přihlášky uveďte značku „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK FAI – JUNIOR OP VVV CHOR“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/vědecká pracovnice se zaměřením na oblast chromatografie.

Co Vás na této pozici čeká?

Co od Vás požadujeme?

Co Vám můžeme nabídnout?

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: květen 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Druh pracovního poměru: na dobu určitou s možností prodloužení.

Náležitosti přihlášky:

- stručný strukturovaný životopis;

- stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;

- doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nepozději do 24. 4. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Director of the University Institute of TBU in Zlín

invites researchers to apply for the open post of a

 POSTDOCTORAL RESEARCHER

within the project No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879 entitled International mobility of

TBU in Zlin researchers II

 

Description:

Postdoctoral Researcher will be focusing on:

Life Cycle Assessment (LCA) for modelling climate and environmental impacts

 

Anticipated starting date:  from the 1th of June 2022 at the latest

Duration:  12 months

 

The successful candidate should:

 

·         be a Researcher who has received a PhD or its equivalent within the last 7 years

·         have worked outside the territory of the Czech Republic in the field of research with a working time of at least 0.5 full-time equivalent, or have been a PhD student (or equivalent) abroad at least for two whole years in the past three years

·         have a publishing record – in the last three years at least two publication outputs registered in the Web of Science, Scopus or ERIH PLUS databases. The applicant must be the principal author of at least one publication (according to the subject specificity it may be as the first author, the corresponding/reprint author, or the role of the individual authors stated in the article)

·         have experience in an external grant implementation

·         be highly motivated, self-driven and able to work independently

·         have a collaborative attitude with good communication skills

·         have very good knowledge of English

 

The application should include:

 

·         a CV including a summary of work experience, incl. publication activity and research grant experience

·         a Cover Letter

·         contact information for at least three referees

·         a copy of diploma

 

Contract details:

 

This is a temporary contract with duration of 12 months. (commencement of the contract at the beginning from the 1th of June 2022 at the latest).The salary is competitive, based on quality and experience of the candidate.

 

Short-listed candidates will be invited to a remote interview.

 

If the above-mentioned offer meets your expectations and you meet all of the above requirements, please send the documents listed above under the name "POSTDOCTORAL RESEARCHER UTB3” to the Personnel Department at kariera@utb.cz  no later than April 24, 2022.

 

The advertiser reserves the right to cancel this selection procedure at any time during the competition.


© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram